Informacinis Židinėlis
Informacinis Židinėlis

Sykiais pakuriamas Maskvos lietuvių "židinio" bendruomenės narių ir Rusijos lietuvių bendruomenių sąjungos valdybos pastangomis

Tikslus laikas

Сайт создан в системе uCoz
Meniu:

Prie turinio

Ankstesnis puslapis

Kitas puslapis

7. Rusijos lietuvių suvažiavimo protokolas


RLBS Valdyba savo posėdyje nusprendė kooptuoti į Valdyba p. Mykolą Orbaką. Tad dabar RLBS Valdyboje bus šie asmenys: Solveiga Valatkaitė (pirmininkė), Birutė Nenartavičiūtė (pavaduotoja), Marija Čepaitytė (sekretorė) ir nariai: Birutė Norkutė, Mykolas Orbakas ir Laima Soldatova. Galutinai Valdybos sąstato klausimas bus derinamas su bendruomenių pirmininkais.
Prie jau esančių RLBS sąstate bendruomenių nori prisidėti dar ir Smolenskas.
Dar šių metų pradžioje p. S.Valatkaitė gavo laišką iš prieš pat šv. Kalė'das įregistruotos (kaip regioninė visuomeninė organizaciją "Lietuvių namas Smolenske") naujos lietuvių bendrijos pirmininko p. Stasio Zeringio, kuriame buvo prašymas jiems padėti ir tokie žodžiai:
"Kol kas mūsų lietuviai - tai daugiausia buvę melioracijos darbuotojai ir kariškiai. Sunku pradžioje. Gavau patalpas mokyklėlei. Bus dvi: dėl vaikų (12-15 mokinių) ir viena suaugusių. Čia ... švietimo skyriuje nieko nežino apie dokumentą dėl mokytojos, kad ją įtrauktų į etatą ir mokėtų pinigus. Norime pravesti organizacinį susirinkimą 24 01 99 29-je mokykloje Smolenske".
Reikėtų kažkokių žygių padėti organizuotis ir Komi autonomijos lietuviams. Kiek teko "židinėlio" redaktoriui kalbėtis su šio krašto valdžios atstovais Maskvoje, lietuvių ten dar yra likę apie 2000 (daugiausia Vorkutoje ir Intoje), tačiau jei latviai ten aktyvėja, lietuviai dar snaudžia.
Beje, š/m. pradžioje p. S.Valatkaitė buvo gavusi sveikinimo ir pasiūlymo bendrauti laišką ir nuo Taškento lietuvių.
Į pagrdindinį puslapį Apie leidėją Svetainės draugai Kontaktai
Сайт создан в системе uCoz