Informacinis Židinėlis
Informacinis Židinėlis

Sykiais pakuriamas Maskvos lietuvių "židinio" bendruomenės narių ir Rusijos lietuvių bendruomenių sąjungos valdybos pastangomis

Tikslus laikas

Сайт создан в системе uCoz
Meniu:

Prie turinio

Ankstesnis puslapis

Kitas puslapis

12. Mūsų kalendorius


4 4 - šiandien ne tik Velykos, bet ir sukanka 80 metų, kai Lietuvos Valstybės Taryba paskelbė (1919 m.) II laikinąją konstituciją; 80 metų nuo A.Smetonos išrinkimo pirmuoju LR Prezidentu (1919 m.); 65 metai kai buvo (1934 metais) pratęsta Lietuvos - SSSR nepuolimo sutartis ligi 1945 metų.
4 11 - stačiatikių Velykos.
4 14 - prieš 165 metus (1834 m.) gimė Jurgis Kolesinskis, 1863 m. sukilimo dalyvis, sibiro tremtinys, pirmos lietuvių parapijos Amerikoje organizatorius ir Amerikos lietuvių spaudos bendradarbis bei jos platintojas.
4 16 - Danijos Karalystės nacionalinė šventė - Karalienės Margrethe II gimimo diena.
4 22 - lietuvių kilmės mokslininko Imanuelio Kanto 275-metis (gimė 1724 m.).
4 23 - šv. Jurgis - 2-sis Lietuvos globėjas.
4 26 - Stanislovo Žemaičio susideginimas 1990 m. (R.Kalantos - 1972 05 14; A.Kalinausko - 1976 08 10).
5 2 - Motinos diena.
5 4 - 1995 m. griuvo buvusios Pabaltijo okupacijos monstras - Skrundos radiolokacinė stotis.
5 7 - Spaudos atgavimo (1904), kalbos ir knygos diena.
5 8 - 80 metų, kai (1919 m.) įvyko pirmas ginkluotas susirėmimas su lenkais Vievyje; 75 metai nuo Klaipėdos konvencijos Paryžiuje pasirašymo (1924 m.).
5 11 - 390 metų, kai Varniuose mirė (1609 m.) vyskupas Merkelis Giedraitis (gimė apie 1537 m.).
5 14 - Romo Kalantos susideginimas 1972 m. (St.žemaičio - 1990 4 26; A.Kalinausko - 1976 8 10).
5 23 - Sekminės.
5 30 - 390 metų pirmosios lietuviškos gramatikos Tilžėje leidėjui Danieliui Kleinui (gimė Tilžėje 1609 m.).
6 1 - Vaikų gynimo diena.
6 2 - 1998 m buvo steigiamasis "židinio" bendruomenės susirinkimas (1 metų sukaktis).
6 3 - Devintinės ir Atgimimo Sąjūdžio 11-metis (susikūrė 1988 m.) bei 55 metai nuo Pirčiupio sudeginimo (1944 m.).
6 5 - Pasaulinė aplinkos apsaugos diena.
6 6 - Tėvo diena.
6 13 - šv. Antanas.
6 14 - Gedulo ir Vilties diena (1941 m. vyko masiniai trėmimai). Lietuvių Chartos 50-metis (paskelbta 1949 06 14 Vokietijoje; visų lietuvių oficialiai minima bus 1999 07 17 Vasario 16-tosios gimnazijoje Huettenfelde).
6 15 - Juodoji diena - okupacijos priminimas (1940 m. Lietuvą okupavo sovietinė kariauna).
6 16 - kunigui, tautosakininkui, kalbininkui, etnografui Antanui Juškai 180 metų (gimė 1819 m. Daujotuose, Raseinių r.).
6 23 - Tautos sukilimo (1941) diena; 105 metai, kai caras įsakė atimti iš lietuvių Kražių bažnyčią (1894 m.).
6 24 - Joninės (numatoma išleisti "židinėlio" 3/5/ numerį; leis redakcinės kolegijos narys p. A.Jonkus).
Į pagrdindinį puslapį Apie leidėją Svetainės draugai Kontaktai
Сайт создан в системе uCoz